TROPICAL PLANT ENCYCLOPEDIA

Sansevieria dooneri, Dwarf SansevieriaLink to this plant:
https://toptropicals.com/catalog/uid/sansevieria_dooneri.htm