TROPICAL PLANT ENCYCLOPEDIA


Terminalia calamansanai, Philippine Almond, Yellow Terminalia


Link to this plant:
https://toptropicals.com/catalog/uid/terminalia_calamansanai.htm