TROPICAL PLANT ENCYCLOPEDIA

Pavonia sepioides, Pavonia sepium subsp. macrocarpa, Pavonia

Pavonia sepioides, Pavonia sepium subsp. macrocarpa, Pavonia
Pavonia sepioides, Pavonia sepium subsp. macrocarpa, Pavonia
Pavonia sepioides, Pavonia sepium subsp. macrocarpa, Pavonia


Link to this plant:
https://toptropicals.com/catalog/uid/pavonia_sepioides.htm