TROPICAL PLANT ENCYCLOPEDIA


Terminalia bentzoe, Terminalia angustifolia, Benjoin


Link to this plant:
https://toptropicals.com/catalog/uid/terminalia_bentzoe.htm